MARCHESONI FABIO
已经得到个称赞     给我点赞
 • 博士生导师
 • 硕士生导师
 • 教师英文名称:Fabio Marchesoni
 • 教师拼音名称:MARCHESONI FABIO
 • 学历:博士研究生毕业
 • 学位:博士学位
 • 毕业院校:意大利比萨大学
 • 学科:物理学
 • 招生学科:凝聚态物理
 • 个人简介
 • 研究方向
 • 社会兼职
 • 教育经历
 • 工作经历
 • 团队成员
 • 其他联系方式

暂无内容

暂无内容

暂无内容